از افتادن ها

نشان گرفتهدلم را، کمانابرویماهی   خدای را که مبادا دلاز نشانه بیفتد

نشان گرفتهدلم را، کمانابرویماهی   خدای را که مبادا دلاز نشانه بیفتد

نشان گرفتهدلم را، کمانابرویماهی   خدای را که مبادا دلاز نشانه بیفتد

نشان گرفتهدلم را، کمانابرویماهی   خدای را که مبادا دلاز نشانه بیفتد

نشان گرفتهدلم را، کمانابروی ماهی   خدای را که مبادادلاز نشانه بیفتد

نشان گرفتهدلم را، کمانابروی ماهی   خدای را که مبادادل

/ 1 نظر / 16 بازدید
فرانك

که از سرم هوس گفتن ترانه بیفتد