واحد اندازه گیری: نخ

هفده سال، روزی سه تا، با فرض ِ روزهای برفی و بارانی بگو پنج تا، تقریبا سی هزار تا ...

اینها فقط مرور ِ کمّی ِ آن نفس های عمیقی است که اکثرا کنار پنجره ی اتاقی یا ماشینی در طول سه تا پنج دقیقه رسما کشیده شده بود ...

صد و پنجاه هزار دقیقه ... دو هزار و پانصد ساعت ... صد و چهار شبانه روز ...

شاید معدود دقیقه هایی که خودش و برای خودش بوده و دست کم اینطوری میتواند بشماردشان ...

و از آنهایی که نمی شد شمرد، باید گذشت ... و از عمقِ شان ... و از بهانه هاشان ...

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
شبنم

تو اون هوای آلوده؟ = خودکشی تدریجی