این آبشش نصفه و نیمه

 

نه دو اتم هیدروژن اش

آتش ات می زند

نه حتا یک اکسیژن اش

هوای نفس تازه ات می شود ...

زیر اینهمه آبی که از سرت گذشته

دست کم خفه می شدی

این آبشش نصفه و نیمه

عضو اهدایی یک ماهی آزاد دچار مرگ مغزی

 اگر نبود ...

با اینکه به شکل عجیبی

نه از نظر فیزیکی  نه شیمیایی

شبیه ماهی نیستی

از لب هات

فقط حباب خوانده می شود ...

 

/ 0 نظر / 21 بازدید