ریپیتـــــِــــد

 

قرصِ آفتاب...

قرصِ ماه...

قرصِ نان...

قرصِ کدئین ...

/ 2 نظر / 22 بازدید
سا

گاهی فرق خیلی چیز ها یک نقطه است و حتی فراتر... بستگی دارد چه بخوانیمش!؟! قرص... قرض! حتی... "غرض!" گاهی که چشم ها ضعیف می شوند... غرض هم می خوانند! که این ضعیف بودن و شدن نیز... خود بی غرض نیست!!! ...[گل]

مليحه

اگه قرص كدئين نبود شايد معنايي براي سه تاي قبلي وجود نداشت در زندگي غبار آلود و آسمان خاكستري اين شهر